دسته‌بندی نشدهمقالات و آموزش

معرفی ۳۰ وب‌سایت برای آموزش ASP.NET

Top ASP.NET Tutorials 30

 1. Pragim Technologies
 2. W3Schools
 3. Tutorials Point
 4. Guru99
 5. Dot Net Tricks
 6. Microsoft Virtual Academy
 7. Code with Mosh
 8. Lynda
 9. ASP.NET Tutorials
 10. Microsoft Docs
 11. JavaTpoint
 12. Tutorials Teacher
 13. ASP.NET Tutorials – part 1
 14. C# Corner
 15. Tutorial Ride
 16. ASP.NET Video Tutorial
 17. Wideskills
 18. Java2s
 19. Meera Academy
 20. Bean Software
 21. Learnvern
 22. Tutlane
 23. ReactJS.NET
 24. ASP Alliance
 25. Techfunda
 26. Contentful
 27. ReactDOM
 28. Tutorials Link
 29. ASP.NET Tutorials
 30. CanvasJS
۱٫ Pragim Technologies

Source: http://www.pragimtech.com/Free-aspnet-video-tutorial.aspx

If you have decided to become a developer and are looking forward to learning ASP.NET, then Pragim Technologies provides you the best-suited platform to get started. It offers video tutorials for both refreshers and advanced programmers. A novice programmer can easily begin coding with ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • What is ASP.NET
 • Creating your first ASP.NET website
 • What is ViewState
۲٫ W3Schools

Source: https://www.w3schools.com/asp/

W3Schools is one of the best web development websites that provides a free online tutorial about several languages including HTML, CSS, ASP.NET, JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap, and jQuery. It was developed by a Norwegian software development and consulting company in 1998.

It emphasizes simple, easy to understand and good-quality course content so that everyone can learn something from it. It is ideal for all skill levels, including aspirants and professional developers.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Intro
 • Layout
 • Objects
۳٫ Tutorials Point

Source: https://www.tutorialspoint.com/asp.net/asp.net_environment_setup.htm

Whenever we talk about free online tutorials to learn any specific topic or programming language, then the only name that comes to our mind is tutorialspoint.com. It provides an accurate and quality course to learn ASP.NET. The entire tutorial is written in very easy-to-learn language and it is well-suited for beginners. If you have decided to get started with ASP.NET, then Tutorials Point is the best place for you.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Event handling
 • Server side
 • Server controls
۴٫ Guru99


Source: https://www.guru99.com/asp-net-tutorial.html

Guru99 provides free quality online education to all aspirants who want to learn programming languages and frameworks such as ASP.NET. This tutorial is designed for those who want to start their journey to ASP.NET. You can become a master in ASP.NET in not more than 3 days of using this tutorial. It offers free tutorials for any language or platform. You do not have to pay a single penny to study from this tutorial.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Architecture
 • Application and page life cycle
 • First program

 

۵٫ Dot Net Tricks

Source: https://www.dotnettricks.com/learn/aspnet

Dot Net Tricks is an internationally recognized platform that provides real-time development training about ASP.NET. It has divided the entire course content according to skill levels. You can choose your skill level and get started with ASP.NET.

The experts behind this tutorial provide solutions and training related to other frameworks and platforms as well, including Microsoft technologies, JavaScript frameworks, big data Hadoop, mobile app development, cloud computing, and machine learning.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Introduction
 • Brief history
 • Functions

 

۶٫ Microsoft Virtual Academy


Source: https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/asp-net-core-beginner-18153?l=VM5gy36dE_6611787171

Are you looking for a platform where you can learn about ASP.NET, how to work with it, and all other related concepts? If yes, then we have in mind the perfect destination for you. The Microsoft virtual academy provides video tutorials to learn ASP.NET from. These videos are created by experienced and professional developers. You can learn ASP.NET from this resource very easily.

Some key topics included in this tutorial are:

 

 • Getting started
 • Web applications
 • Razor pages and CRUD operations
۷٫ Code with Mosh

Source: https://codewithmosh.com/p/asp-net-mvc

If you are a developer and have decided to boost your career, then ASP.NET is the best platform to start with. Whether beginner, intermediate or expert, this tutorial will help you to answer all your questions about ASP.NET.

It follows a step-by-step practical approach towards teaching ASP.NET to young aspirants, so it has become popular among all the existing online resources. Here, you will learn how to create a real application in ASP.NET. You have to enroll in this course to get started with ASP.NET. So, don’t wait and register now to begin this journey.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Implement CRUD operations
 • Build forms with validation
 • Deploy the application and database
۸٫ Lynda

Source: https://www.lynda.com/ASP-NET-training-tutorials/157-0.html

Are you ready to create a dynamic website with ASP.NET? If yes, then this tutorial will lead you and teach how to create websites with the help of ASP.NET. It has a plethora of video tutorials, which will assist you with different concepts of ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Deploying Core applications
 • Learning Core MVC
 • MVC: HTTP request life cycle

۹٫ ASP.NET Tutorials

Source: https://asp.net-tutorials.com/

This tutorial is dedicated to all the new aspirants who want to mark their presence in the world of developers. It has a great collection of around 40 articles that cover all the important concepts of ASP.NET. Each concept is explained with the help of examples and code snippets.

It is free to use the tutorial and there is no need to register in order to get started with ASP.NET. If you want to learn ASP.NET offline, then download the PDF version of this tutorial. It is also available free. So, start learning ASP.NET right now!

Some key topics included in this tutorial are:

 • Introduction
 • Webforms, MVC, Core
 • Your first website

 

۱۰٫ Microsoft Docs

 

Source: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/?view=aspnetcore-2.1

This online tutorial is provided by Microsoft. It is a step-by-step guide that teaches readers about concepts of ASP.NET. Here you can easily learn about some advanced concepts as well, including Razor pages and web apps. This tutorial will provide you with useful examples, while going through the concepts of ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Build web apps
 • Build web APIs
 • Data access and storage
۱۱٫ JavaTpoint

Source: https://www.javatpoint.com/asp-net-tutorial

This tutorial is ideal for both beginners and professional programmers. It introduces you to basic and advanced concepts. It is a free online resource where everyone can learn. All the topics are well structured and explained along with sample code.

It has divided the entire course into several categories:

 • Tutorial
 • Web forms
 • Validation

Some key topics included in this tutorial are:

 • Introduction
 • Features
 • Server controls
 • Event handling
۱۲٫ Tutorials Teacher

Source: http://www.tutorialsteacher.com/core

This is an open source online tutorial that provides courses for different languages and frameworks, including ASP.NET, C#, TypeScript, Node.js, D3.js and many others. It is a comprehensive step-by-step guide thath tells you how to work with ASP.NET. So, start learning ASP.NET right now.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Core introduction
 • Environment setup
 • Exception handling
۱۳٫ ASP.NET Tutorials – part 1

Source: https://www.youtube.com/watch?v=KVlXccl-XBA

This tutorial is available at YouTube.com. It teaches about ASP.NET and related concepts. It is available on the channel programming knowledge. Beginners can easily learn and implement the concepts of ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Fundamentals
 • Events
 • Building applicatio

 

۱۴٫ C# Corner

Source: https://www.c-sharpcorner.com/technologies/asp-dot-net-programming

This online resource provides access to useful articles, blogs, and videos that cover specific topics of ASP.NET. With the help of these resources, you can easily learn ASP.NET. There is no need to search for any further resources. These useful study resources are provided by different experts.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Hello world app
 • MVC project
 • Routing in MVC

 

۱۵٫ Tutorial Ride

Source: https://www.tutorialride.com/asp-net/asp-net-tutorial.htm

This is a complete guide to learn ASP.NET. It also allows you to learn some other related languages as well, including HTML, AJAX, JavaScript, CSS, Angular, XML and many others. It has good quality content that is suitable for beginners. It covers all the concepts of ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Introduction
 • Creating a new website
 • Advanced concepts

 

۱۶٫ ASP.NET Video Tutorial

Source: http://csharp-video-tutorials.blogspot.com/p/free-aspnet-video-tutorial.html

This is an open source online video tutorial that provides free access to all users so that they can easily learn ASP.NET. It offers videos of each concept of ASP.NET and hence, it is widely popular among readers. You can also learn about other languages such as JavaScript, Bootstrap, Angular, design patterns, SOLID principles, and many other things.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Events in the life cycle of a web application
 • Difference between ViewState, SessionState, and ApplicationState
 • Page Life Cycle Events

 

۱۷٫ Wideskills

Source: http://www.wideskills.com/aspnet-tutorial

This tutorial website is very simple in design and structure. It lists all the topics of the ASP.NET course so that the learners can easily understand the concepts. All the topics are well explained and provided with code samples.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Introduction
 • Architecture
 • CSS and themes
 • HTML controls
 • Server controls

 

۱۸٫ Java2s

Source: http://www.java2s.com/Tutorial/ASP.NET/CatalogASP.NET.htm

Want to explore the depth of programming in ASP.NET? Java2s will assist you to do so. It provides a high-quality online tutorial, suitable for all skill levels including beginners, intermediate, and experienced professionals. The best feature about this website is its structure. It has a simplified structure that makes it very easy to explore this online resource.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Tutorial
 • Introduction
 • Language basics
 • Controls
 • HTML controls

 

۱۹٫ Meera Academy

 

Source: https://meeraacademy.com/

This tutorial is provided by Meera Academy, which is an engineering training center. This tutorial is specially designed for novice programmers to learn ASP.NET. It is a free online resource and you do not have to go through any signup process.

Apart from ASP.NET, you can also learn about the .NET project, SQL, PHP, JavaScript, and C language.

Some key topics included in this tutorial are:Introduction to the technology

 • Difference between ASP and ASP.NETt
 • Introduction to .NET Framework
 • .NET Framework versions

 

۲۰٫ Bean Software

 

Source: http://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/

This resource has marked its presence among all the available online tutorials as it offers high-quality education to its readers. It introduces you to all the concepts of ASP.NET. All the course content is free to access for everyone.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Creating multilingual websites
 • Validating user input
 • Application menus

 

۲۱٫ Learnvern

 

Source: http://www.learnvern.com/course/asp-net

Learnvern follows a practical approach to teach everything about ASP.NET. It explains each topic with the help of practical examples and projects.

If you want to learn how to create dynamic websites, then you can go with this tutorial. This tutorial requires you to have prior knowledge of HTML and C/C++.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Environment setup
 • Event handling
 • Server-side
۲۲٫ Tutlane

 

Source: https://www.tutlane.com/tutorial/aspnet-mvc

Tutlane is among the fastest growing e-learning destinations. It offers online training, tutorials and articles about different IT topics and programming languages like Java, JavaScript, database, ASP.NET MVC, and many others. It covers all the topics from basic to advanced level.

Some key topics included in this tutorial are:

 • MVC project structure
 • Roles, model, view, controllers
 • Action methods & URLs

 

۲۳٫ ReactJS.NET

Source: https://reactjs.net/getting-started/tutorial.html

This website provides a free online tutorial about ASP.NET Core. You can start from scratch and make your way right up to expert level. It has a lot of practical code samples that will help you to understand basic and advanced concepts of ASP.NET. You can start building applications after finishing this tutorial.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Optimization: bundling and minification
 • Optimization: server-side rendering
 • Reactive state
 • Server-side data

 

۲۴٫ ASP Alliance

Source: http://aspalliance.com/articles/LearnASPNET.aspx

ASP Alliance was founded in 1997, and has a very helpful collection of ASP.NET articles that cover all the concepts. It is ideal for all skill levels including refresher, intermediate, and expert. Choose any specific topic from the available lists and get started with ASP.NET.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Working with FusionCharts
 • Handling errors with MVC
 • Develop a website

 

۲۵٫ Techfunda

Source: http://techfunda.com/Howto/asp-net-mvc

This tutorial provides information about advanced topics of ASP.NET. It is suitable for experienced programmers. It covers a lot of topics such as basics, controller, models and many others. Aspirants belonging to any skill level can easily learn ASP.NET with the help of this tutorial.

Apart from ASP.NET, you can also learn about Angular, SQL Server, jQuery, C#, HTML5, and many others.

Some key topics included in this tutorial are:

 • ViewModel
 • Controller
 • Partial view
 • Redirect

 

۲۶٫ Contentful

Source: https://www.contentful.com/developers/docs/net/tutorials/aspnet-core/

This tutorial will help you to create ASP.NET Core applications. You can build applications on your own with the help of such tutorials. This tutorial explains each step with the help of code samples.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Installation
 • Configuration
 • Regular services

۲۷٫ ReactDOM

Source: https://reactdom.com/aspnet

This website has a very useful collection of online books that help in learning ASP.NET. You can easily access plenty of books by just visiting https://reactdom.com/aspnet. Sign up now to get free access to thousands of such books.

With the help of such books, you can learn to program, and how to create applications using ASP.NET. Choose any of the books and start your journey towards becoming a developer.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Getting started with basics
 • Your first program

 

۲۸٫ Tutorials Link

Source: https://tutorialslink.com/Home/SiteSearch?query=ASP.NET

This tutorial website provides useful links to some important topics of ASP.NET. You can begin with this tutorial anytime. It provides free video tutorials related to all skill levels.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Features of Core 2.0
 • Cookie authentication using Core 2.0
 • Getting started with MVC

 

۲۹٫ ASP.NET Tutorials

Source: https://www.aspnettutorials.com/aspnet-tutorials/

This tutorial website offers access to basic, advanced and practical concepts of ASP.NET. It has divided the entire course curriculum into categories according to skill level. Users can easily begin with ASP.NET using easy navigation and website structure.

It is a great platform to begin with ASP.NET on.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Adjust custom errors
 • Intro to ASP and Razor syntax
 • Starting a new project

 

۳۰٫ CanvasJS

 

Source: https://canvasjs.com/docs/charts/integration/asp-net-mvc-charts/

This is another tutorial that provides courses to learn ASP.NET and its advanced concepts. You can learn here without any registration process and having to pay a single penny.

Some key topics included in this tutorial are:

 • Adding a chart to view page
 • Adding dynamic data
 • Methods and propertie

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا